Udzielone zamówienia

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Stemplew, dnia 05.01.2024 r. 

ZPEWIR.321.7.2023

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI Nr 2 i Nr 3

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn.:

„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby ZPE-WiR w Stemplewie”

Uzasadnienie 

W dniu 22.12.2023 r. dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęło 5 ofert, złożonych na niżej wymienione Części zamówienia tj.:

Część Nr 2

1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska, ul. Kaliska 5/7, 99-200 Poddębice – oferta 1 cena brutto oferty: 31.543,50 zł

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 60,00 pkt  

liczba uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji dostawy: 40,00 pkt suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt

Za najkorzystniejszą dla Części Nr 2 uznano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:  

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska, ul. Kaliska 5/7, 99-200 Poddębice

 

Część Nr 3

  1. K. Kaczmarek, ul, Nagórna 73 62-600 Koło – oferta 2 – oferta odrzucona cena brutto oferty: 38.956,00 zł
  2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie – oferta 5 cena brutto oferty: 656,00 zł

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 60,00 pkt  

liczba uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji dostawy: 40,00 pkt suma uzyskanych punktów: 100,00 pkt

Za najkorzystniejszą dla Części Nr 3 uznano ofertę Nr 5 złożoną przez firmę:  

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 

Część Nr 4

1. M.K. Kaczmarek, ul, Nagórna 73 62-600 Koło – oferta 2 – oferta odrzucona cena brutto oferty: 49.827,00 zł

Unieważnienie postępowania dla części Nr 4, z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty na przedmiotową część podlegają odrzuceniu. 

Część Nr 5

1. M.K. Kaczmarek, ul, Nagórna 73 62-600 Koło – oferta 2 – oferta odrzucona cena brutto oferty: 38.361,05 zł

Unieważnienie postępowania dla części Nr 5, z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty na przedmiotową część podlegają odrzuceniu. 

 

Część Nr 6

  1. K. Kaczmarek, ul, Nagórna 73 62-600 Koło – oferta 2 – oferta odrzucona cena brutto oferty: 14.750,00 zł
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ser-Wika Spółka Jawna, Kamionka 48, 98-260 Burzenin – oferta 3 cena brutto oferty: 980,00 zł
  1. ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu, ul. Tuwima 9, 62-700 Turek – oferta 4 cena brutto oferty: 393,50 zł

Unieważnienie postępowania dla części Nr 6, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Część Nr 7

1. M.K. Kaczmarek, ul, Nagórna 73 62-600 Koło – oferta 2 – oferta odrzucona cena brutto oferty: 3.400,00 zł

Unieważnienie postępowania dla części Nr 7, z uwagi na fakt, iż wszystkie złożone oferty na przedmiotową część podlegają odrzuceniu. 

Oferty uznane za najkorzystniejsze dla Części Nr 2 oraz Części Nr 3 uzyskały najwyższy wynik punktowy oraz spełniłay wszystkie wymagania zawarte w SWZ. 

Oferta Nr 2 dla Części Nr 3 – została odrzucona z postępowania, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) oraz art. 226 ust. 1 pkt 2a) ustawy Pzp oraz Oferta Nr 2 dla Części Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 została odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2a) ustawy Pzp. Szczegółowe uzasadnienie podstawy odrzucenia oferty w odrębnym dokumencie. Wynik postępowania został zatwierdzony przez Dyrektora ZPE-WiR w Stemplewie w dniu 05.01.2024 r.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 Ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, w związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę na daną część zamówienia – dotyczy Części Nr 2. Dla Części Nr 3 umowa zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, tj., nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwagi na przesłanie zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

POUCZENIE

Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany, przysługuje Wykonawcy odwołanie zgodnie z przepisami Ustawy Pzp.

 

Dyrektor ZPE-WiR w Steplewie Andrzej Zielonka