Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w ZPEWiR w Stemplewie oraz o wynikach naboru.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracji, kadr i płac. 

Stemplew 11.07.2022 
 
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Szef kuchni
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
została wybrana Pani Katarzyna Szyjakowska
zamieszkała ul. Ogrodowa 10 62-660 Dąbie
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością organizacji pracy na stanowisku, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
Andrzej Zielonka - Dyrektor
 
Stemplew 11.07.2022 
 
INFORMACJA
O WYNIKU NABORU
Pomoc kucharza
w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko
zostały wybrane:
1. Pani Marzena Olczak zamieszkała  Żaczki 14 99-150 Grabów
2. Pani Ewelina Marciniak zamieszkała Żaczki 12 99-150 Grabów
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatki spełniły wszystkie wymogi formalne, oraz wykazały się bardzo dobrą znajomością organizacji pracy na stanowisku, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
 
Andrzej Zielonka - Dyrektor
 

Stemplew, 24.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO - SZEF KUCHNI

 

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ogłasza nabór na wolne stanowisko – szef kuchni

Data ogłoszenia: 24.05.2022 r.

 1. Nazwa i adres jednostki:
 • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
 • Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
 1. Określenie stanowiska: szef kuchni
 2. Liczba lub wymiar etatu: 1/1
 3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
  z tytułem mistrza w zawodzie.
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odporność na pracę w stresie
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość zasad systemu HACCP
 • umiejętność przekazywania wiedzy
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 • nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • dyspozycyjność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie posiłków zgodnie z recepturami
 • koordynowanie pracy zespołu pracowników kuchni
 • kontrolę zużycia produktu
 • przestrzeganie procedur
 • przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych,
 • wykonywanie poleceń dyrektora i innych przełożonych
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca w budynku ZPEWIR Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
 • praca w systemie zmianowym,
 • Praca w weekendy,
 • praca w zespole,
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko szef kuchni w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2022 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 2881106

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zpewirstemplew.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w dniu 24.05.2022 r.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁACZNIK 3

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. administracji i kadrowo-płacowych

Data ogłoszenia: 2021-12-09

Nazwa i adres jednostki:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

Określenie stanowiska urzędniczego: referent ds. administracji i kadrowo-płacowych

 • Liczba lub wymiar etatu: 1/1
  Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
 1. Wykształcenie średnie lub wyższe;
 2. Minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zbliżonym do charakteru pracy na stanowisku, administracyjno-kadrowym – dotyczy osób z wykształceniem średnim;
 3. Obsługa programu Płatnik
 4. Mile widziana obsługa programu Płace - Kadry firmy Vulcan;
 5. Biegła obsługa programu Microsoft Office;
 6. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. Nieposzlakowana opinia;
 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie:

– Kodeksu Pracy,

– Karty Nauczyciela,

- Prawa oświatowego

- Prawa Zamówień Publicznych

– Administracji samorządowej,

 • znajomość zagadnień kadrowych, płacowych oraz ubezpieczeniowych
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przygotowywanie umów i dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiazywaniem stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych w Płatniku, korekt, zgłoszeń i wyrejestrowań z ZUS;
 • Sporządzanie rozliczenie podatkowe pracowników ( PIT 11, PIT 40);
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS, PEFRON, PPK oraz sprawozdań do GUS;
 • Przygotowywanie i redagowanie pism (PUP, US, ZUS, Komornik);
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy, urlopów itp.,
 • Ewidencjonowanie zwolnień lekarskich;
 • Sporządzanie i weryfikacja list płac;
 • Prowadzenie dokumentacji płacowej i zasiłkowej;
 • Naliczanie wynagrodzeń związanych z przyznaniem nagrody jubileuszowej odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • Wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowanie raportów, zestawień dotyczących spraw kadrowo-pałacowych;
 • Koordynacja spraw związanych ze stażami oraz praktykami;
 • Monitorowanie zmian stanu prawnego w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych oraz prawa oświatowego;
 • Opracowanie każdego roku plan urlopów pracowników administracyjno- obsługowych
 • Nadzorowanie nad wykonywaniem wymaganych dla danego stanowiska pracy badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracownika;
 • Nadzorowanie i dopilnowaniem terminów badań technicznych obiektów ZPEWIR oraz innych badań w jednostce (kominiarz, sprzęt gaśniczy itp.);
 • Systematycznie i na bieżąco aktualizowanie programu SIO;
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych dla placówki.
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 • Warunki pracy na stanowisku:
 • praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 • praca w budynku ZPEWIR Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
 • praca w godzinach 7.00 – 15.00,
 • praca w zespole,
 • kontakt telefoniczny z kontrahentami i innymi jednostkami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem :

„Dotyczy naboru na stanowisko – referent ds. administracji i kadrowo płacowych”

osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 2881106 wew. 110

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zpewirstemplew.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 22.12.2021 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w dniu      09.12.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI                                                         

 

INFORMACJA

O WYNIKU NABORU

Referenta ds. księgowości

w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Agnieszka Tomalak

zamieszkała    Chwalborzyce 69, 99-140 Świnice Warckie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.