Wszczęcie postępowania

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

„OGŁOSZENIE O  II SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZYCY”

Starostwo Powiatowe z siedzibą w Łęczycy Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Łęczyckiego nr 548/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Łęczyckiego.

Informuje, iż posiadamy do sprzedaży składniki majątku ruchomego w postaci:

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba

Opis i stan techniczny

Uwagi

Wartość rynkowa brutto

1

Volkswagen

Caravelle

1

rodzaj pojazdu – samochód osobowy, rok produkcji - 2010, rodzaj paliwa -olej napędowy, pojemność silnika – 1968,00 cm³, moc-103,00 kW

pojazd w stanie dobrym, sprawny, brak radia, przebieg 714353 km

30000 zł

(trzydzieści tysięcy złotych)

Samochód Volkswagen Caravelle można obejrzeć w terminie od 04.07.2024 r. – 16.08.2024 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pojazd znajduje się na parkingu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych I Rehabilitacyjnych, Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wnosi się na rachunek bankowy: 38 9263 0000 0269 9512 2002 0014

Szczegółowych informacji dotyczących składników majątku ruchomego, w tym informacji z zakresu stanu technicznego poszczególnych przedmiotów udziela Michalina Gryglewska tel. 63 288 11 06,

e-mail:   w godz. 7:00 – 15:00.

Podmioty/osoby zainteresowane zakupem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać oferty na zakup składników majątku ruchomego do dnia 19.08.2024 r. do godziny 10.00
w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych Stemplew 35,   99-140 Świnice Warckie.,pok. A 116 (sekretariat) w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 w dniu 19.08.2024 r.

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W przypadku kiedy, co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego i zaoferują tą samą cenę nabycia, przeprowadzona zostanie aukcja między tymi podmiotami/osobami.

Aukcja może być przeprowadzona w formie aukcji ustnej lub elektronicznej.

W przypadku aukcji, umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem/osobą, która zaoferuje najwyższą cenę.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy wyłącza swoją odpowiedzialność z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne majątku ruchomego.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

W załączeniu:

1. Oferta na zakup składników majątku ruchomego

2. Informacja RODO

 

Starostwo Powiatowe z siedzibą w Łęczycy Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Łęczyckiego nr 548/2024 z dnia 5 lutego 2024 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Łęczyckiego.

Informuje, iż posiadamy do sprzedaży składniki majątku ruchomego w postaci:

Lp

Nazwa przedmiotu

Liczba

Opis i stan techniczny

Uwagi

Wartość rynkowa brutto

1

Volkswagen

Caravelle

1

rodzaj pojazdu – samochód osobowy, rok produkcji - 2010, rodzaj paliwa -olej napędowy, pojemność silnika – 1968,00 cm³, moc-103,00 kW

pojazd w stanie dobrym, sprawny, brak radia, przebieg 714353 km

40 000 zł

(czterdzieści tysięcy złotych)

Samochód Volkswagen Caravelle można obejrzeć w terminie od 03.06.2024 r. – 07.06.2024 r. w godzinach 07:00 – 15:00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Pojazd znajduje się na parkingu Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych, Stemplew 35,  99-140 Świnice Warckie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wnosi się na rachunek bankowy: 38 9263 0000 0269 9512 2002 0014

Szczegółowych informacji dotyczących składników majątku ruchomego, w tym informacji z zakresu stanu technicznego poszczególnych przedmiotów udziela Michalina Gryglewska tel. 63 288 11 06,

e-mail:   w godz. 7:00 – 15:00.

Podmioty/osoby zainteresowane zakupem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać oferty na zakup składników majątku ruchomego do dnia 26.06.2024 r. do godziny 10.00
w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych Stemplew 35,   99-140 Świnice Warckie.,pok. A 116 (sekretariat) w zamkniętych kopertach.

Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10.30 w dniu 26.06.2024 r.

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

W przypadku kiedy, co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem składnika majątku ruchomego i zaoferują tą samą cenę nabycia, przeprowadzona zostanie aukcja między tymi podmiotami/osobami.

Aukcja może być przeprowadzona w formie aukcji ustnej lub elektronicznej.

W przypadku aukcji, umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem/osobą, która zaoferuje najwyższą cenę.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy wyłącza swoją odpowiedzialność z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne majątku ruchomego.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

W załączeniu:

1. Formularz oferty

2. Informacja RODO

Powiat Łęczycki, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie, e-mail: , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl 


Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek, e-mail: , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl, BIP szkoły: https://bip.zpewirstemplew.pl


ZPEWIR.321.9.2023


Zamawiający informuje iż, postępowanie na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby ZPE-WiR w Stemplewie - II” zostało wszczęte.
Ogłoszenie numer: 2024/BZP 00026576/01 zostało opublikowane w dniu 10.01.2024 r.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d71a02f-aff9-11ee-a06e-7a3efa199397
Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610- 7d71a02f-aff9-11ee-a06e-7a3efa199397
Dyrektor
ZPE-WiR w Stemplewie
Andrzej Zielonka

Powiat Łęczycki, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie, e-mail: , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl 


Powiat Łęczycki, w imieniu którego postępowanie prowadzi Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek, e-mail: , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl, BIP szkoły: https://bip.zpewirstemplew.pl
ZPEWIR.321.7.2023
Zamawiający informuje iż, postępowanie na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby ZPE-WiR w Stemplewie” zostało wszczęte.
Ogłoszenie numer: 2023/BZP 00550986/01 zostało opublikowane w dniu 13.12.2023 r.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e143a7f-99fe-11ee-9ee7-e2087ac16d09
Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-3e143a7f-99fe-11ee-9ee7-e2087ac16d09


Dyrektor
ZPE-WiR w Stemplewie
Andrzej Zielonka

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”

Powiat Łęczycki, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie e-mail:  , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl


 ZPEWIR.321.6.2023

Zamawiający informuje iż, postępowanie na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablia” zostało wszczęte.

Ogłoszenie numer: 2023/BZP 00439632/01 zostało opublikowane w dniu 12.10.2023 r.

Adres   strony internetowej prowadzonego           postępowania:             https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-935866e8-679b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-935866e8-679b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dyrektor

ZPE-WiR w Stemplewie

Andrzej Zielonka