Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zpewirstemplew.pl  oraz www.bip.zpewirstemplew.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w tym przypadku jest Damian Hync – administrator strony i członek zespołu ds. dostępności, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 632881106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynator ds. dostępności - Piotr Wawrzyniak

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport ZPEWiR pdf 106.55 KB Damian Hync
Raport SOSW pdf 106.54 KB Damian Hync
Raport PRZEDSZKOLE pdf 106.56 KB Damian Hync
Raport SP 1 pdf 106.67 KB Damian Hync
Raport BS 1 pdf 106.69 KB Damian Hync
Raport SPP pdf 106.55 KB Damian Hync
Raport MOS pdf 106.22 KB Damian Hync
Raport SP 2 pdf 106.53 KB Damian Hync
Raport BS 2 pdf 106.54 KB Damian Hync
Dokumentacja fotograficzna pdf 1.23 MB Damian Hync
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 15, maj 2016 22:59
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06, maj 2021 18:35 Damian Hync
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, maj 2021 18:36 Damian Hync
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, maj 2021 18:36 Damian Hync
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, maj 2021 18:38 Damian Hync
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, maj 2021 18:39 Damian Hync