Wyniki postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez ZPEWiR w Stemplewie

Zbiorcze zestawienie ofert w załączniku

Zbiorcze zestawienie ofert w załączniku.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”

Powiat Łęczycki, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Stemplew 35, 99 – 140 Świnice Warckie e-mail:  , adres strony internetowej: www.zpewirstemplew.pl


ZPEWIR.321.6.2023

Zamawiający informuje iż, postępowanie na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica” zostało zakończone.

Zestawienie złożonych ofert zostało opublikowane w dniu 26.10.2023 r. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/tenderdocument/ocds-148610-935866e8-679b-11ee-9aa3-96d3b4440790/ocds-148610-935866e8-679b-11ee-9aa3-96d3b4440790_8

Stemplew, dnia 2023-03-13

Numer sprawy:  ZPEWIR.321.3.2023

Informacja z otwarcia ofert

z postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215)

Nazwa zadania: Dostawa doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik w ramach projektu pn. ,,Zawodowo w Stemplewie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych

Adres zamawiającego: Stemplew 35

Kod Miejscowość: 99-140 Świnice Warckie

Telefon/fax: (63) 288 11 06, 288 11 07  

adres strony internetowej:         www.zpewirstemplew.pl

adres poczty elektronicznej: 

Godziny urzędowania:  od 7:00 do 15:00

Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił dnia 27.01.2023.

w wysokości:

część I – 52 275,00 zł

część II – 20 000,00 zł

część III – 43 927,00 zł

część IV – 6 000,00 zł

część V – 4900,00 zł

część VI – 3299,00 zł

część VII – 10 500,00 zł

część VIII– 3 200,00 zł

część IX – 1 474,77 zł

część X – 8 362,77 zł

 

Wpłynęły oferty:

Część 4 OPRYSKIWACZ

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena

Termin płatności

Gwarancja

1

PHU BARAS KRZYSZTOF BARAS 

ul. Szkolna 22a

99-140  Świnice Warckie

5 700,00

60 dni

24 miesiące

W celu badania oferty doliczony został podatek od towarów i usług o zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych.


 

Stemplew, dnia 2023-03-13

Numer sprawy:  ZPEWIR.321.3.2023

PROTOKÓŁ

z postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215)

Nazwa zadania: Dostawa doposażenia warsztatów szkolnych dla zawodu rolnik w ramach projektu pn. ,,Zawodowo w Stemplewie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych

Adres zamawiającego: Stemplew 35

Kod Miejscowość: 99-140 Świnice Warckie

Telefon/fax: (63) 288 11 06, 288 11 07  

adres strony internetowej:         www.zpewirstemplew.pl

adres poczty elektronicznej: 

Godziny urzędowania:  od 7:00 do 15:00

Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający ustalił dnia 27.01.2023

w wysokości:

część I – 52 275,00 zł

część II – 20 000,00 zł

część III – 43 927,00 zł

część IV – 6 000,00 zł

część V – 4 900,00 zł

część VI – 3 299,00 zł

część VII – 10 500,00 zł

część VIII– 3 200,00 zł

część IX – 1 474,77 zł

część X – 8 362,77 zł

 

 

 

 

 

 

Wpłynęły oferty:

Część 4 OPRYSKIWACZ

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Cena

Termin płatności

Gwarancja

1

PHU BARAS KRZYSZTOF BARAS

ul. Szkolna 22a

99-140 Świnice Warckie

5 700,00

60 dni

24 miesiące

W celu badania oferty doliczony został podatek od towarów i usług o zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawo zamówień publicznych.

Część 4 OPRYSKIWACZ

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Uzasadnienie

1

PHU BARAS KRZYSZTOF BARAS

ul. Szkolna 22a

99-140 Świnice Warckie

Złożona oferta spełnia kryteria.

Działając na podstawie art. 92. Ust.1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu części IV została wybrana oferta nr 1 firmy PHU BARAS Krzysztof Baras ul. Szkolna 22a 99-140 Świnice Warckie za kwotę 5 700,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty nr 1: złożona oferta spełnia wymagania założone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającego i uznaje się za najkorzystniejszą.

Części I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X  zostały nie rozstrzygnięte, ze względu na brak złożonych ofert.

Stemplew, dnia 2023-02-24


Numer sprawy: ZPEWIR.321.2.2023

Protokół, sprostowanie do protokołu oraz informacja o unieważnieniu dostępne są w załącznikach poniżej. 

ZAŁĄCZNIKI