Oferta współpracy

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

Stemplew.26.02.2024

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

została wybrana Pani Michalina Gryglewska

zamieszkała: Ksawerów 9, 99-150 Grabów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, oraz wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu działania stanowiska, uzyskując najwięcej punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Andrzej Zielonka - Dyrektor

Stemplew, 24.05.2022 r.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie ogłasza nabór na wolne stanowisko – pomoc kucharza

Data ogłoszenia: 24.05.2022

1. Nazwa i adres jednostki:

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie

2. Określenie stanowiska: pomoc kucharza

3. Liczba lub wymiar etatu: 1/1

4. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie zawodowe gastronomiczne
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odporności na pracę w stresie
 • wysoka kultura osobista

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy własnej i zespołu,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • dyspozycyjność

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię,
 • przygotowywanie produktów na późniejsze potrawy,
 • utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
 • dbanie o dostępność środków czystości w kuchni i na zapleczu sanitarnym,
 • czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń,
 • doraźna pomoc kucharzowi.

7. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • klauzula informacyjna dla kandydata,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna dla kandydata stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

8. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w budynku ZPEWIR Stemplew 35, 99-140 Świnice Warckie
 • praca w systemie zmianowym,
 • praca w weekendy,
 • praca w zespole,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pomoc kucharza w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2022

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (63) 2881106

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zpewirstemplew.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Szkole.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej to 27.06.2022 r.

Ogłoszenie o naborze opublikowano w BIP oraz umieszczono na tablicy informacyjnej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie w dniu 24.05.2022 r.

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁACZNIK 3